• Korzystanie z serwisu internetowego oznacza zgodę na wykorzystanie plików Cookies, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze Państwa przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
 • REPLAS RECYCLING PLASTICS

  Producent modyfikowanych re-granulatów HDPE i PP

    Certified Recycling

  Polityka Prywatności i Cookies

  POLITYKA PRYWATNOŚCI  ORAZ WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

  W SERWISIE INTERNETOWYM REPLAS RECYCLING PLASTICS SP. Z O. O.

   

    PREAMBUŁA

  Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Państwa w związku z korzystaniem z serwisu internetowego: www.replas.eu – zwanego dalej w skrócie „serwis”. Zagadnienie ochrony danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. W poniższym  dokumencie przedstawiono szczegółowo, co dokładnie dzieje się z danymi osób przeglądających strony internetowej naszej firmy.  Ochrona i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych mają dla nas wysoki priorytet. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas w związku z obsługą niniejszego serwisu  przy uwzględnieniu odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Państwu  poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

  Informujemy że w ramach serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Państwu bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, niemniej jednak  każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, zatem  ze względów bezpieczeństwa zalecane jest, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, zapoznali  się Państwo  z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji
  w tym zakresie.

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH  I DANE KONTAKTOWE

  Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem serwisu jest:
  REPLAS RECYCLING PLASTICS SP. Z O. O.   Rożniatów 4, 37-205 Zarzecze, woj. podkarpackie, posiadająca NIP: 6762448676, REGON: 122409571, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000401971.

  Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Państwa jako użytkowników serwisu oraz wykorzystywaniem plików cookies w serwisie, jak również w celu skorzystania przez Państwa z przysługujących praw związanych z ochroną danych osobowych gromadzonych  z wykorzystaniem serwisu   mogą Państwo kierować pocztą na adres: REPLAS RECYCLING PLASTICS SP. Z O. O. Rożniatów 4, 37-205 Zarzecze lub  drogą e-mailową  rodo@replas.eu.

  DEFINICJE NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ

  Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny).

  Cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.

  Dane osobowe to wszystkie dane i informacje, które dotyczą zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych.

  Log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie.

  Protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

  RODZAJ,  CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe przetwarzamy w ustalonych celach, które dla Państwa informacji objaśnimy poniżej, przy czym  zakres i sposób przetwarzania Państwa danych uzależniony od tego  z jakich  usług funkcji serwisu będą Państwo korzystać.  Standardowo dane osobowe są przetwarzane, aby mogli Państwo otworzyć i odwiedzić serwis w postaci strony internetowej, dla zarządzania serwisem,   jak również   abyśmy mogli ochronić nasz serwis   pod kątem zabezpieczeń, aby mogli Państwo się z nami skontaktować  poprzez funkcję formularza kontaktowego, zapytania e-mail, ewentualnie w celach statystycznych.

  Nasz serwis można odwiedzać w celach czysto informacyjnych bez udzielania dodatkowych informacji o osobie odwiedzającej. Po odwiedzeniu naszego serwisu  zostają jedynie zapisane techniczne dane dostępowe przekazane automatycznie przez Państwa przeglądarkę, tzn. nazwisko dostawcy usług internetowych, strona z której wywołano naszą stronę, data i godzina odwiedzin i dane rozpoznawcze użytej przeglądarki/systemu operacyjnego. W zakresie korzystania z serwisu przez Państwa  przechowujemy zatem zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i mogą  dotyczyć: publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie; czasu nadejścia zapytania; pierwszego wiersza żądania http; kodu odpowiedzi http; liczby wysłanych przez serwer danych; informacji o Państwa  przeglądarce; informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Przy czym zastrzeżenia wymaga, iż powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony serwisu. Co więcej serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies, wykorzystywanych, aby zoptymalizować i dostosować do Państwa nasz serwis nawet do wizyt o charakterze czysto informacyjnym.  Nie dochodzi do połączenia danych dostępowych z innymi źródłami informacji, nie ma miejsca także analiza danych do celów marketingowych. Zapis wyżej wymienionych danych dostępowych odbywa się w tzw. plikach dzienników serwerowych w naszym serwisie i jest wymagany ze względów technicznych do zapewnienia właściwego funkcjonowania serwisu oraz bezpieczeństwa serwisu. Poza powyższymi powodami dane dostępowe wykorzystujemy wyłącznie do ukształtowania dostosowanego do potrzeb oraz optymalizacji naszej oferty internetowej w celach czysto statystycznych i bez powiązania z konkretną osobą odwiedzającą stronę.

  Po odwiedzinach naszego serwisu  w celu zapoznania się z naszą ofertą towarów i innymi usługami lub skorzystania z tych usług, dochodzi do tymczasowego zapisu danych dostępowych i pliku dziennika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w szczególności do wykonania czynności przedumownych. Ponadto przytoczony art. 6 ust. 1 lit. b RODO stanowi podstawę prawną tymczasowego zapisu danych dostępowych i plików dziennika. Uzasadniony interes naszego przedsiębiorstwa w tej kwestii polega na tym, że chcemy udostępnić Państwu serwis  funkcjonujący prawidłowo i przyjazny dla użytkownika oraz zapewnić bezpieczeństwo naszego serwisu. Dane dostępowe zebrane w ramach używania naszego serwisu  przechowywane są tylko przez okres, w którym są one wymagane do osiągnięcia powyższych celów. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

  Ponadto w zakresie korzystania z funkcjonalności serwisu mogą Państwo być  poproszeni o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej (adres e-mail); numer telefonu; adres i nazwa firmy; temat i treść wiadomości kontaktowej. Przy czym zastrzeżenia wymaga, że podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. formularz kontaktowy, drogą e-mail). Przy czym co ważne to Państwo sami decydują wtenczas o tym, czy i jakie informację Państwo udostępniają.   Po nawiązaniu przez daną osobę kontaktu z naszą firmą w ramach istniejącego stosunku umownego lub kontaktu przed uzyskaniem informacji o naszej ofercie towarowej i innych usługach, przetwarzamy dane i informacje podane przez tą osobę w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na zapytanie  na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Z kolei  zapis technicznych danych dostępowych zebranych podczas wysyłania formularza dokonywany jest w celu przygotowania technicznego możliwości kontaktowych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu na podstawie prawnej z  art. 6 ust. 1 lit. f RODO  i służy do obrony uzasadnionych interesów.  Dane osobowe zebrane w związku z nawiązaniem przez Państwa kontaktu z naszą firmą zapisywane są w celu i na okres rozpatrywania zapytania. Zapisane w związku z tym techniczne dane dostępowe przechowywane są tylko przez okres, przez który są one konieczne ze względów technicznych, w szczególności do zapewnienia właściwego funkcjonowania możliwości kontaktu oraz bezpieczeństwa systemu.

  Operacje przetwarzania danych o większym zakresie niż wymienione w niniejszym dokumencie  dokonywane są tylko w przypadkach, w których upoważniają lub obligują nas do tego przepisy prawne lub Państwo wyrazili jednoznaczną zgodę na takie operacje. O ewentualnej zmianie celu przetwarzania danych poinformujemy Państwa uwzględniając odpowiednie uwarunkowania prawne.

  Gromadzone Państwa  dane osobowe nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Ponadto serwis jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez naszą firmę  przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych. Dostęp do przetwarzania Państwa danych osobowych ma tylko ograniczona liczba pracowników naszej firmy, którzy posiadają upoważnienie nadane im przez naszą firmę  jako administratora danych

  PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z DANYMI OSOBOWYMI

  Mają  Państwo  prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych,  przysługuje Państwu  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo  prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. W oparciu o Państwa dane osobowe, nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  ZASADY WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

  Informujemy Państwa, że nasz serwis  na podstawie prawnej z  art. 173 Ustawy z dnia Prawo telekomunikacyjne, wykorzystuje  pliki Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu ułatwienia Państwu korzystania z serwisu podczas jego przeglądania; późniejszego skojarzenia Państwa  w przypadku ponownego połączenia serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Państwo z  serwisu korzystają, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; dostosowania zawartości serwisu  do określonych Państwa  preferencji.

  Przy czym zastrzeżenia wymaga, iż nasza firma szanując  Państwa prywatność    powyższych  informacji   w żaden sposób nie łączy  z Państwa  danymi osobowymi i nie  wykorzystuje do określenia Państwa  tożsamości. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień Państwa przeglądarki internetowej.  Powinni Państwo  sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w Państwa urządzeniu końcowym. W dowolnym czasie mogą Państwo  dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Państwa   przeglądarki internetowej. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać plików Cookies, mogą Państwo  zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania Państwa preferencji  może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z serwisu.

  ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

  Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.

  MISJA

  Tworzywa sztuczne, zwane popularnie „plastikami” to materiały idealnie wprost nadające się do wielokrotnego przetwórstwa a ich skuteczna „reinkarnacja” nazywana recyklingiem jest wyzwaniem dla współczesnego człowieka. Nie tylko Unijna Dyrektywa z 2015 roku i przyjęta w niej „Strategia gospodarki o obiegu zamkniętym” (Circular Economy Strategy) ale przede wszystkim moralne zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń obliguje producentów wyrobów z tworzyw sztucznych do stosowania nawrotu surowcowego (tzw. „recyklatów”) i to w coraz większym stopniu. Naszym zadaniem jest przejmować z rynku poużytkowe i poprodukcyjne odpady polietylenu oraz polipropylenu a następnie modyfikując ich właściwości fizyko-chemiczne doprowadzać je do postaci w niczym nie ustępującej surowcom oryginalnym.

  W wyniku wnikliwej analizy parametrów reologicznych i wytrzymałościowych oraz zastosowania sprawdzonych receptur modyfikacji („uszlachetniania”) nasi klienci otrzymują materiał dokładnie dopasowany do ich potrzeb, materiał spełniający ich oczekiwania przetwórcze (współczynnik płynięcia, czystość) oraz użytkowe (udarność, stabilność kształtu, barwa) a co najważniejsze - materiał znacznie tańszy od oryginalnego granulatu.
  Tym sposobem odbiorcy naszych re-granulatów nie tylko wykazują się świadomą odpowiedzialnością za środowisko naturalne ale również osiągają wyraźne korzyści ekonomiczne poprawiając tym samym swą konkurencyjność i pozycję na rynku.

  Zakład Produkcyjny

  ROŻNIATÓW
  PL 37-205 Zarzecze
  Rożniatów 4
  tel./fax: +48 16 640 15 27

  Siedziba Spółki

  ROŻNIATÓW
  PL 37-205 Zarzecze
  Rożniatów 4
  tel./fax: +48 16 640 15 27

  Biuro Handlowe

  ESSEN
  D-45356 Essen
  An der Walkmühle 2
  tel.: +49 201 36 40 315

  +Współpracownicy

  • Daniel Żak – Dyrektor Zakładu
  mobil : +48 601 649 631
  mail: dz@replas.eu

  • Ewelina Machnicka – Zaopatrzenie
  mobil : +48 605 280 440
  mail : em@replas.eu

  • Karolina Kołodziej – Transport
  mobil : +48 725 399 299
  mail : kko@replas.eu

  • Aneta Hejnosz – Kadry
  mobil : +48 724 993 996
  mail : ah@replas.eu

  +Współpracownicy

  • Andrzej Kubik – Prokurent
  mobil : +48 722 202 208
  mail : ak@replas.eu

  • Damian Kuras – Marketing
  mobil : +48 661 305 955
  mail : handel@replas.eu

  • Svitlana Smirnova – Marketing
  mobil : +48 665 195 055
  mail : marketing@replas.eu

  +Współpracownicy

  • Georg Bröker – Prezes Zarządu
  mobil : +49 1511 1444477
  mail : gb@replas.eu

  • Wiesława Baron – Prokurent
  mobil : +49 173 7416370
  mail : wb@replas.eu

  © REPLAS RECYCLING PLASTICS SP. Z.O.O