• Aby móc dla Państwa optymalnie projektować i ciągle ulepszać naszą stronę internetową używamy plików cookies. Za pomocą plików cookies możemy np. zapamiętać, jaki język wybrali Państwo na naszej stronie. Pozostałe informacje na temat plików cookies oraz ochrony danych osobowych znajdą Państwa w Oświadczenie o ochronie danych
 • REPLAS RECYCLING PLASTIC

  Producent modyfikowanych re-granulatów HDPE i PP

    Certified Recycling

  Oświadczenie o ochronie danych

   Ochrona danych osobowych

   

  Informacje ogólne

  Podane informacje dają prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których mogą być Państwo identyfikowani. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych zaczerpną Państwo z oświadczenia o ochronie danych podanego pod tym tekstem.

  Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

  Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

  Przetwarzaniem danych na tej stronie zajmuje się administrator strony. Jego dane kontaktowe mogą Państwo pobrać ze stopki niniejszej strony internetowej.

  Jak gromadzimy Państwa dane?

  Państwa dane osobowe pozyskiwane są z jednej strony w momencie gdy Państwo je nam udostępniają. Mowa tu np. o tych danych, które podają Państwo w formularzu kontaktowym.

  Inne dane są automatycznie pobierane przez nasz system IT przy odwiedzinach naszej strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wejścia na stronę). Rejestracja tych danych odbywa się automatycznie, gdy tylko odwiedzą Państwo  naszą stronę internetową.

  Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

  Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane są używane do analizy Państwa zachowania jako użytkownika strony.

  Jakie prawa przysługują Państwu odnośnie Waszych danych?

  W każdym momencie mają Państwo prawo do otrzymania nieodpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorcy i celu Waszych zgromadzonych danych osobowych. Poza tym przysługuje Państwu prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, a także w przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w stopce. Poza tym przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.

  Ponadto mają Państwo prawo, w określonych sytuacjach, żądać ograniczenia przetwarzania Waszych danych osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajda Państwo w „Prawo do ograniczenia przetwarzania“.

  1. Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe

  Ochrona danych osobowych

  Administratorzy niniejszych stron bardzo poważnie podchodzą do tematu ochrony Waszych danych osobowych. Traktujemy Wasze dane osobowe poufnie i stosownie do przepisów prawnych o ochronie danych osobowych oraz do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

  Jeśli korzystają Państwo z tej strony internetowej, wówczas gromadzone są różne dane osobowe. Danymi osobowymi są dane, za pomocą których mogą być Państwo identyfikowani. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, które dane gromadzimy i w jakim celu je używamy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu się to odbywa.

  Zwracamy również uwagę na to, że transfer danych w Internecie (np. w przypadku komunikacji za pomocą e-maili) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

  Wskazówka dotycząca odpowiedzialnego organu

  Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

  Georg Bröker
  Recycling Plastics Sp. z o.o.
  Kontakt biuro Niemcy
  An der Walkmühle 2
  D – 45356 Essen

  Telefon: +49 201 364 03 15
  E-Mail: gb@replas.eu

  Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celu i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy mailowe i inne).

  Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Wiele operacji przetwarzania danych osobowych możliwe jest tylko za Państwa wyraźną zgodą. Mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną już zgodę. Do tego wystarcza nieformalna informacja przekazana nam e-mailem. Zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody pozostaje nienaruszona przez cofnięcie zgody.

  Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz przeciw reklamie bezpośredniej (Art. 21 DSGVO/RODO)

  Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e lub f DSGVO / RODO, wówczas w każdej chwili mają Państwo prawo, z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych osobowych; dotyczy to również profilowania opartego na nich postanowieniach. Każdorazową podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie danych znajdą Państwo w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Jeśli wnoszą Państwo sprzeciw, wówczas nie przetwarzamy więcej Państwa danych osobowych, których dotyczy sprzeciw, chyba że możemy dowieść istotnych uzasadnionych powodów do przetwarzania danych, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub też przetwarzanie danych służy do dochodzenia, wykonywania albo obrony roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z Art. 21 ust. 1 DSGVO / RODO).

  Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu reklamy bezpośredniej, wówczas przysługuje Państwu prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono połączone z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli wnoszą Państwo sprzeciw, wówczas Państwa dane osobowe nie są już więcej wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z Art. 21 ust. 2 DSGVO / RODO).

  Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru

  W przypadku naruszeń DSGVO / RODO osobie zaineresowanej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, w szczególności w kraju członkowskim jej zwykłego pobytu, jej miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi istnieje bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych administracyjnych lub sądowych środków zaradczych.

  Prawo do przenoszenia danych

  Przysługuje Państwu prawo do przekazania Wam lub osobie trzeciej danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub realizując umowę automatycznie w powszechnie stosowanym formacie do odczytu maszynowego. Jeśli żądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, wówczas odbywa się to tylko, o ile jest to technicznie możliwe.

  Informacja, zablokowanie, usunięcie i sprostowanie

  W ramach obowiązujących przepisów prawnych przysługuje Państwu w każdej chwili prawo do nieodpłatnej informacji na temat Waszych zgromadzonych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, jak również ew. prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, a także w przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w stopce.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  Mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Waszych danych osobowych. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w stopce. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje w następujących przypadkach:

  Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie Waszych danych osobowych, dane te mogą – pominąwszy ich zapis – być przetwarzane tylko za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych albo do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub jej kraju członkowskiego.

  Sprzeciw wobec maili reklamowych

  Niniejszym wyrażony zostaje sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych upublicznionych w ramach wymogów informacyjnych do przesyłania nie żądanej wyraźnie reklamy i materiałów informacyjnych. Administratorzy stron zastrzegają sobie jednoznacznie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niechcianych informacji reklamowych, np. przez spam.

  1. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

  Cookies

  Strony internetowe używają częściowo tak zwanych plików Cookies. Cookies nie wyrządzają na Państwa komputerze żadnych szkód i nie zawierają wirusów. Służą temu, by nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są przechowywane na Państwa komputerze i które zapisuje Państwa przeglądarka.

  Większość używanych przez nas plików cookies to tzw. “Session-Cookies”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu przez Państwa naszej strony. Inne pliki cookies zostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu, aż zostaną przez Państwa usunięte. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie na naszej stronie.

  Mogą Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę, by informowała o plikach cookies i zezwalała na nie tylko w poszczególnych przypadkach, przyjmowała te pliki w określonych przypadkach lub generalnie wykluczała je oraz aktywowała automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. Przy dezaktywowaniu plików cookies funkcjonowanie strony internetowej może zostać ograniczone.

  Pliki cookies, które są wymagane do przeprowadzenia operacji elektronicznej komunikacji lub do udostępnienia określonych, żądanych przez Państwa funkcji (np. koszyk towarów) są zapisywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO / RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookies w celu technicznie bezbłędnego i optymalnego udostepnienia swoich usług. O ile inne pliki cookies (np. cookies do analizy Państwa zachowania w czasie serfowania w Internecie) są zapisywane, wówczas są traktowane osobno w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

  Pliki dziennika serwera

  Dostawca stron gromadzi i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka przesyła do nas automatycznie. Są to:

  Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie jest dokonywane.

  Gromadzenie tych danych odbywa się na postawie Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO / RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym przedstawieniu i optymalizacji strony internetowej – w tym celu muszą być gromadzone pliki dziennika serwera.

  Zapytanie przez e-mail, telefon, faks

  Jeśli kontaktują się Państwo z nami przez e-mail, telefon lub faks, wówczas Państwa zapytanie wraz z wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) jest u nas zapisywane i przetwarzane w celu opracowania Państwa sprawy. Tych danych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody.

  Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO / RODO, o ile Państwa zapytanie ma związek z realizacją umowy lub wymagane jest do przeprowadzenia działań poprzedzających umowę. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie opiera się na Państwa zgodzie (Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO / RODO) i / lub na naszych uzasadnionych interesach (Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO / RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w efektywnym opracowaniu skierowanego do nas zapytania.

  Przesłane nam przez Państwa przez zapytania kontaktowe dane pozostają u nas, dopóki nie zażądają Państwo od nas ich usunięcia, wycofają Państwo zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po zakończonym opracowaniu Państwa sprawy).   Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności prawny termin przechowywania – pozostają nienaruszone.

  Zmiany przepisów o ochronie danych

  Możliwe jest, że w każdej chwili dostosujemy nasze oświadczenie o ochronie danych ze skutkiem na przyszłość, aby zostały uwzględnione zawsze wszystkie aktualne wymogi prawne i ewentualne zmiany naszych usług (np. nowe usługi lub usługi serwisowe). Prosimy przy następnych odwiedzinach na stronie o ponowne zapoznanie się z naszym oświadczeniem o ochronie danych.

  MISJA

  Tworzywa sztuczne, zwane popularnie „plastikami” to materiały idealnie wprost nadające się do wielokrotnego przetwórstwa a ich skuteczna „reinkarnacja” nazywana recyklingiem jest wyzwaniem dla współczesnego człowieka. Nie tylko Unijna Dyrektywa z 2015 roku i przyjęta w niej „Strategia gospodarki o obiegu zamkniętym” (Circular Economy Strategy) ale przede wszystkim moralne zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń obliguje producentów wyrobów z tworzyw sztucznych do stosowania nawrotu surowcowego (tzw. „recyklatów”) i to w coraz większym stopniu. Naszym zadaniem jest przejmować z rynku poużytkowe i poprodukcyjne odpady polietylenu oraz polipropylenu a następnie modyfikując ich właściwości fizyko-chemiczne doprowadzać je do postaci w niczym nie ustępującej surowcom oryginalnym.

  W wyniku wnikliwej analizy parametrów reologicznych i wytrzymałościowych oraz zastosowania sprawdzonych receptur modyfikacji („uszlachetniania”) nasi klienci otrzymują materiał dokładnie dopasowany do ich potrzeb, materiał spełniający ich oczekiwania przetwórcze (współczynnik płynięcia, czystość) oraz użytkowe (udarność, stabilność kształtu, barwa) a co najważniejsze - materiał znacznie tańszy od oryginalnego granulatu.
  Tym sposobem odbiorcy naszych re-granulatów nie tylko wykazują się świadomą odpowiedzialnością za środowisko naturalne ale również osiągają wyraźne korzyści ekonomiczne poprawiając tym samym swą konkurencyjność i pozycję na rynku.

  Zakład Produkcyjny

  ROŻNIATÓW
  PL 37-205 Zarzecze
  Rożniatów 4
  tel./fax: +48 16 640 15 27

  Siedziba Spółki

  KRAKÓW
  PL 30-349 Kraków
  ul. Z. Miłkowskiego 3/501
  tel.: +48 12 421 76 85

  Biuro Handlowe

  ESSEN
  D-45356 Essen
  An der Walkmühle 2
  tel.: +49 201 36 40 315

  +Współpracownicy

  • Daniel Żak – Kierownik Zakładu
  mobil : +48 601 649 631
  mail: dz@replas.eu

  • Sławomir Woźniak – Marketing
  mobil : +48 609 515 700
  mail : sw@replas.eu

  • Sławomir Kopeć – Marketing
  mobil : +48 605 995 400
  mail : sk@replas.eu

  +Współpracownicy

  • Anna Jakubczak Goraj – Marketing
  mobil : +48 605 280 440
  mail : ajg@replas.eu

  +Współpracownicy

  • Georg Bröker – Prezes Zarządu
  mobil : +49 1511 1444477
  mail : gb@replas.eu

  • Susanne Schantora - Asystent
  mobil : +49 1722642104
  mail : sus@replas.eu

  • Monika Połoszynowicz - Asystent
  mobil : +48 601 649 514
  mail : mp@replas.eu

  © REPLAS RECYCLING PLASTICS SP. Z.O.O